VEDTÆGTER FOR HERREKLUBBEN TGS.

 

Formål 

Herreklubben har til formål, at styrke sammenhold og udbrede det sociale og personlige netværk. 

 

Medlemsgruppe 

Herreklubben er en åben klub for alle aktive herrespillere over 18 år med medlemskab i Trelleborg Golfklub Slagelse med et handicap, der er max. 42.
Den ugentlige spilledag er onsdag. 

 

Formandskab 

Klubben har ingen bestyrelse, men et formandskab på op til 5 medlemmer, der er ansvarlige for gennemførelsen af klubbens aktiviteter, herunder resultatformidling og ajourføring af indholdet på herreklubbens hjemmeside www.tgsherreklub.dk

 

Regnskab 

Klubbens ”regnskabsår” er perioden mellem 2 generalforsamlinger. Klubbens økonomiske midler opbevares som en kassebeholdning ved formandskabets foranstaltning. Det forudsættes, at der ikke er væsentlig kassebeholdning mellem 2 sæsoner. 

 

Kontingent 

Kontingent betales en gang årligt på Herreklubben TGS konto nr. 9570 12964811.

Kontingentets størrelse fastsættes på generalforsamlingen og anvendes dels til ekstra præmier på enkelte spilledage, dels til præmier til vindere af gennemgående turneringer (eclectic eller lignende) og som delvis betaling for deltagelse i en sæsonafslutning. 

Kontingentstørrelse og struktur vil være tilgængelig på www.tgsherreklub.dk.

 

Generalforsamling 

Den årlige generalforsamling afholdes sidst i oktober. Datoen fastsættes af formandskabet.

Indkaldelse til Generalforsamling meddeles senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse via klubbens hjemmeside og via mail.. 

 

Dagsorden 

    1    Valg af dirigent. 

    2    Formandskabet aflægger beretning. 

    3    Forelæggelse af årets regnskab til godkendelse. 

    4    Fastsættelse af næste års kontingent. 

    5    Forslag fra formandskabet. 

    6    Indkomne forslag, som skal være formandskabet i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. 

    7    Valg af formandskab. Alle fem medlemmer er på valg hvert år. 

    8    Eventuelt.
Under dette punkt kan der ikke sættes forslag til afstemning. 

Valg af medlemmer til formandskabet og dagsordensforslag samt vedtægtsændringer afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er dirigentens stemme afgørende. 

 

Aktiviteter 

Den kommende sæsons aktiviteter fastsættes af formandskabet. Forslag til aktiviteter fra medlemmerne, som kan gavne Herreklubben TGS, er meget velkomne.

 

Således udarbejdet af formandskabet ved stiftelsen 26. marts 2005.

Ændringer vedtaget på ordinær generalforsamling den 22. oktober 2005, den 7. oktober 2007, den 25. oktober 2009 den 31. oktober 2010 samt den 30. oktober 2021.