TGS Herreklub

Referat af Generalforsamlingen den 31. oktober 2020.  

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Aflæggelse af regnskabet
  4. Fastsættelse af næste års kontingent
  5. Forslag fra Formandskabet
  6. Indkomne forslag.
  7. Valg af Formandskab. Alle medlemmer er på valg hvert år.
  8. Eventuelt.

 

Formand Anders Talbro bød velkommen. I år var Generalforsamlingen en Corona-udgave, med mundbind og næsen samme vej i lokalet. 38 medlemmer ud af 56 medlemmer var mødt op. 

Ad 1.

Formandskabet foreslog Gorm Pedersen.

Gorm Pedersen blev valgt.

GP konstaterede at Generalforsamlingen var lovligt indvarslet og gav herefter ordet til formanden.

Ad 2.

Anders Talbro aflagde Formandskabsberetningen for sæsonen 2020. Se Bilag ”Formandsberetning 2020”. I beretningen blev der fremadrettet nævnt, at vi i fremtiden må kunne finde en løsning der gør det muligt, at spillere som går på arbejde kan deltage i Herreklubbens onsdagsturneringer. Beretningen blev godkendt.

Ad 3.

Kristian Klitgaard fremlagde regnskabet.

Indtægterne i året har været på kr. 127.450,-. Der estimeres at være en kassebeholdning på minimum kr. 6878,30 ved sæsonstart 2021.

Regnskabet blev godkendt .

 

Ad 4.

Forslaget om kontingent med uændret 300 kr. årligt blev vedtaget. Dertil struktur for præmiepenge principielt i lighed med 2020 sæsonen.

Ad 5

Formandskabet foreslog: Vedtægtsændring så der bliver 5 personer i formandskabet i stedet for 4, idet der er kommet flere opgaver bla opdatering af hjemmesiden. Forslaget blev vedtaget.

Ad 6.

Der var ingen indkomne forslag fra medlemmerne.

Ad.7

Alle 4 medlemmer i Formandskabet er på valg hvert år, og nu 5 medlemmer.

Anders Talbro ønskede ikke genvalg.

Henning Pedersen, Jan Svejstrup og Kristian Klitgaard blev valgt med akklamation.

Formandskabet havde derudover opstillet Ebbe Larsen og Frits Hansen som nye. Begge blev valgt med akklamation.

Ad 8.

Under eventuelt blev tankerne om ændringer i den næste sæson, så spillere der er aktive i erhvervslivet, de såkaldte arbejdsramte, kan deltage i onsdagsturneringerne. Den nuværende struktur med gunstart kl 15.00 udelukker de fleste arbejdsramte fra at deltage.

Alternativet kunne være løbende start, i et tidsvindue som strækker sig længere hen på eftermiddagen. Det var stor enighed om, at det vil give flere medlemmer, men det nævnes også, at sociale liv kunne blive mindre med løbende start.

Indlæg om emnet:

Klaus Larsen nævnte at han i Mogenstrup har spillet med løbende start i Herreklubben i flere år, uden at det sociale blev tabt. Man spiller jo med forskellige her gang. I klubben var der 150 medlemmer i Herreklubben i en golfklub der er mindre end TGS. Præmier blev uddelt en gang om måneden under fælles spisning.

Torben Kofoed anførte at man kunne sætte startvinduet op, med skelen til døgnets lyse spilbare timer sidst på dagen hen over sæsonens 7 måneder, og dermed give flere spillere mulighed for at deltage, om ikke i hele sæsonen så en stor del af den.

Søren B. Olsen anførte, at det sociale liv i høj grad hos ham opleves under selve spillet, snarere end efter spillet, hvor rigtig mange jo alligevel kører hjem.

 

Formanden takkede herefter for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

 

Referent

Kristian Klitgaard Pedersen, den 1. november 2020.