Generalforsamling den 29. oktober 2023 - et kort referat.

1. Gorm Pedersen blev med akklamation valgt som ordstyrer og kunne konstatere at GF er rettidigt indvarslet.

2. Formand Jan Svejstrup fik herefter ordet og berettede om årets gang i Herreklubben. Se formandskabets beretning 2023. Beretningen belv godkendt med akklamation.

3. Kasserer Kristian Klitgaard gennemgik regnskabet for 2023, som viste et overskud på godt ni tusinde kroner. Pengene kommer fra de mange nye medlemmer, et overskud på 3-dages turene hvor specielt en kursgevinst på seks tusende kroner fra den svenske krone havde stor indflydelse. Dertil kommer værdien af præmier som vore sponsorer har hjulpet os med. Alt i alt meget tilfredsstillende. Regnskabet blev godkendt med akklamation. 

4. Formandskabet foreslog et uændret medlemskontingent for 2024.

5 - 6. Der var ingen forslag fra medlemmerne.

7. Valg af formandskab.

Alle 5 medlemmer af formandskabet er på valg hvert år. Alle blev genvalgt med akklamation.

8. Eventuelt. 

Dirigenten takkede for god ro og orden og rundede generalforsamlingen af.

Referent Kristian Klitgaard Pedersen

 

Kære alle medlemmer i Herreklubben TGS.

Årsafslutningen med generalforsamling løber af stabelen søndag den 29. oktober 2023.

 

Program:

Kl. 8.00 MALSK morgenmad og info for dagen.

Kl. 9.00 Gunstart 

Kl. 14.00 Generalforsamling umiddelbart efter dagens spil

Kl. 14.45 Lækker Malsk frokostbuffet inklusive to øl/vand pr. mand.

 

Præmieoverrækkelse for dagens spil og “Order of Merit” for hele sæsonen efter frokosten.

Forventet afslutning kl. ca 17.00.

Ingen brugerbetaling. Deltagelse er inkluderet i medlemskabet for 2023.

Tilmelding i GolfBox senest fredag den 20. oktober kl. 23.59.

Vel mødt allesammen.

Formandskabet, torsdag den 28. september.

 

Herreklubben TGS

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2023

 

Medlemmerne af Herreklubben TGS indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i henhold til vedtægterne, søndag den 29. oktober 2023 kl. 14:00 i Trelleborg Golfklubs klubhus.

 

Indkaldelse til generalforsamlingen meddeles senest 3 uger før generalforsamlingen via klubbens hjemmeside og via mail.

 

Dagsorden 

    1 Valg af dirigent. 

    2 Formandskabet aflægger beretning. 

    3 Forelæggelse af årets regnskab til godkendelse. 

    4 Fastsættelse af næste års kontingent. Formandskabet foreslår uændret kr. 350,-    i grundkontingent, samt uændret kr. 395,- i præmiepenge.

    5 Forslag fra formandskabet.  

    6 Forslag fra medlemmerne skal være formandskabet i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 

    7 Valg af formandskab. Alle fem medlemmer er på valg hvert år. 

Jan Svejstrup modtager genvalg

Kristian Klitgaard Pedersen modtager genvalg

Frits Hansen modtager genvalg

Ebbe Larsen modtager genvalg 

Jan Larsen modtager genvalg

    8  Eventuelt.

Under dette punkt kan der ikke sættes forslag til afstemning. 

 

Valg af medlemmer til formandskabet og dagsordensforslag samt vedtægtsændringer afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er dirigentens stemme afgørende.

Generalforsamlingen afholdes i direkte forlængelse af årsafslutningsturneringen søndag den 29. oktober 2023, som begynder kl. 8:oo med morgenmad og  information.

Tilmelding kun i GolfBox -  Se tilmeldings-info i GolfBox under “Herreklub Afslutning” 

 

Gode ideer til forbedringer og til gavn for Herreklubben, kan altid sendes til formandskabet. Se kontaktdata på www.tgsherreklub.dk

 

Med venlig hilsen Formandskabet, den 28. september 2023.