TGS Herreklubben

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2020.

Medlemmerne af Herreklubben indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i TGS Herreklubben, lørdag den 31. oktober 2020 kl. 14:00, i Trelleborg Golfklubs klubhus.

Generalforsamlingen afholdes i direkte forlængelse af årsafslutning-turneringen, som begynder kl. 8:oo med morgen mad og velkomstinformation. Se tilmeldings-info i GolfBox.

”Generalforsamling 

Den årlige generalforsamling afholdes umiddelbart efter sidste spilledag i sæsonen, som normalt vil være en onsdag i oktober. 

Indkaldelse sker ved opslag på herreklubbens opslagstavle i omklædningsrummet og på herreklubbens hjemmeside. 

Dagsorden 

    1    Valg af dirigent. 

    2    Formandskabet aflægger beretning. 

    3    Forelæggelse af årets regnskab til godkendelse. 

    4    Fastsættelse af næste års kontingent. 

    5    Forslag fra formandskabet. 

    6    Indkomne forslag, som skal være formandskabet i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen. 

    7    Valg af formandskab. Alle fire medlemmer er på valg hvert år. 

Jan Svejstrup modtager genvalg

Henning Pedersen modtager genvalg

Kristian Klitgaard Pedersen modtager genvalg

Anders Talbro modtager ikke genvalg.

    8    Eventuelt.
Under dette punkt kan der ikke sættes forslag til afstemning. 

Valg af medlemmer til formandskabet og dagsordensforslag samt vedtægtsændringer afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er dirigentens stemme afgørende”. 

Gode ideer til forbedringer og til gavn for Herreklubben, kan altid sendes til formandskabet. Se kontaktdata på www.tgsherreklub.dk

Med venlig hilsen formandskabet den 20. september 2020.