TGS Herreklub

Referat af generalforsamling 29. oktober 2017

Dagsorden

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandskabet aflægger beretning.
  3. Forelæggelse af årets regnskab til godkendelse.
  4. Fastlæggelse af næste års kontingent.
  5. Forslag fra formandskabet.
  6. Indkomne forslag, som skal være formandsskabet i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.
  7. Valg af formandskab. Alle fire medlemmer er på valg hvert år. Steffen Schrold – Henning Pedersen – Erik Jelstrup og Henning Bergh . HB ønsker ikke genvalg, øvrige er alle villige til genvalg.
  8. Eventuelt. Under dette punkt kan der ikke sættes forslag til afstemning.

Ad 1
Formandsskabet foreslog Gorm Pedersen .
Gorm Pedersen blev valgt.

GP konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og at de tilstedeværende medlemmer var stemmeberettigede.

Ad 2
Steffen Schrold aflagde beretning omkring sæsonen 2017  Se bilag 1.

Rejser og udflugter blev livligt debatteret som følger:

Per G. mente at spilletider mod andre klubber i klubben skulle være om eftermiddagen idet vi er en herreklub for alle og ikke kun for pensionister.

Martin Bak/Lars Bjerre m.fl. syntes at 3300 kr. for jyllandsturen var alt for dyrt og at man kunne få en uge i Tyrkiet til samme pris.

Patrik bemærkede at internettet var ”opfundet” og han mente at man kunne få en 3 dages tur til Sverige for 1600 kr.

Flemming Tage mente det var noget ”gylle” at turene var for dyre.

Formanden opfordrede herefter alle til at besvare de omdelte spørgeskemaer, så bestyrelsen kunne få et bedre overblik over forslag og ønsker til fremtiden.

Herefter blev beretningen godkendt.

Ad 3
Kassereren, Erik Jelstrup fremlagde regnskab for sæsonen 2017. Regnskabet viste indtægt på 161.257 kr. og udgifter på 143,215 kr.
Kassebeholdningen udgjorde kr. 18.042,00, hvor der ikke er afregnet omkring generalforsamlingen 2017.

Regnskabet blev herefter godkendt.

Ad 4
Formandskabet foreslår uændret kontingent kr. 300. for hele sæsonen. Efter 1. juli kr. 150. Formandskabets forslag til kontingent blev vedtaget.

Ad 5
Ingen forslag.

Ad 6
Ingen forslag

Ad 7
Steffen Schrold, Erik Jelstrup og Henning Pedersen blev genvalgt og til nyt bestyrelsesmedlem blev valgt Anders Talbro

Ad 8

Formanden takkede dirigent for ledelse af generalforsamling.

Herefter gik generalforsamlingen over til frokosten.

For referat 
Henning Bergh