TGS Herreklub

Referat af Generalforsamling 26 oktober 2019.  

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Aflæggelse af regnskabet
  4. Fastsættelse af næste års kontingent
  5. Forslag fra Formandskabet
  6. Indkomne forslag.
  7. Valg af Formandskab. Alle  medlemmer er på valg hvert år.
  8. Eventuelt.

 

 

Ad 1.

Formandskabet foreslog Gorm Pedersen.

Gorm Pedersen blev valgt.

GP konstaterede at Generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og at alle tilstedeværende var stemmeberettigede ( 38 ).

Ad 2.

Steffen Schrold aflagde Formandsberetningen for sæsonen 2019. Se Bilag ”Formandsberetning 2019. Der var ingen kommentarer til beretningen, som blev godkendt.

Ad 3.

Erik Jelstrup fremlagde regnskabet.

Regnskabet udviste en indtægt på 174685,00 og en udgift på 149120,95.

Kassebeholdningen var på 25564,05, hvor der herefter mangler afregning for Generalforsamlingen 2019.  

Regnskabet blev godkendt uden kommentarer.

Ad 4.

Forslaget om kontingent med uændret 300 kr. årligt blev vedtaget.

Ad 5

Der var ingen forslag.

Ad 6.

Torben Kofoed havde et forslag om ændring af Golf om Formiddagen.

Forslaget blev ikke vedtaget. Til gengæld oplyste Formandskabet, at hvis man benytter denne alternative løsning, henvises KUN til 3 fastsatte tider kl. 09.00, 09.07 og 09,15   og at det kun benyttes som nødløsning p.g.a. arbejde, eller aftaler som gør man er forhindret i at spille om eftermiddagen!!!

Ad.7

Alle 4 medlemmer i Formandskabet er på valg hvert år.

Anders Talbro og Henning Pedersen ønskede begge genvalg, og blev begge valgt!

Erik Jelstrup og Steffen Schrold ønskede begge at udtræde af Formandskabet!

Som Nye blev Arne Niemann indvalgt som ny Kasserer, og Jan Svejstrup blev ligeledes valgt ind som nyt medlem af Formandskabet.

Ad 8.

Under eventuelt var der ingen kommentarer!

Herefter takkede dirigenten Gorm Pedersen for god ro og orden, og Generalforsamlingen sluttede herefter, og medlemmerne ”gik” over til Frokosten og Præmieoverrækkelse for Dagens Match og Årets præmier!

Referent

Steffen Schrold